ارائه روشي جديد در ساخت تابعيهاي لياپانوف جهت تحليل پايداري وابسته به تأخير دسته خاصي از معادلات ديناميكي غيرخطي تأخير زماني

در ايـن مقالـه، سـعي مينماييم كه با ارائه روشي جديـد براي ساخت تابعيهاي لياپانوف، شرايط كافي را جهت پـايداري وابسـته بـه تأخـير دسته خاصي از معادلات ديناميكي غيرخطـي بـا تأخـير زماني در متغيرهاي حالت، بدست آوريم. عمـده تـلاش مـا در ايـن روش اين بوده كه با توجه به وجود قضـاياي بنـيادي در پـايداري سيسـتمهـاي تأخير زماني، روند حركتـي الگوريتم، طوري باشد كه شرايط اين قضايا را برآورده سـازد. بـا انجام اين روش توانستيم اثرات تأخير را جهت منفي معيـن شدن مشتق تابعي ارائه شده، مشاهده نماييم. در پايان به بحث و بررسي روش و ارائه پيشنهادات بعدي ميپردازيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *