ارائه روشي جديد جهت برنامه ريزي توسعه انتقال بر مبناي روش ويكور

در اين مقاله روشي جديد براي تعيين بهترين مكان نصب خط انتقال جديد معرفي مي شود. ابتدا با استفاده از پخش بار بهينه AC مقدار قيمت حدي محلي  LMPمربوط به باس هاي مختلف تعيين ميشود. با در نظرگيري  LMPها، خطوط كانديداي جديد براي برنامه – ريزي توسعه انتقال معرفي مي شوند. سپس با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره ويكور VIKOR با بهينه كردن پنج معيار مختلف، بهترين خط از ميان خطوط كانديدا انتخاب مي شود. استفاده از تكنيك  VIKORبه علت مزاياي اين روش نسبت به ساير روش هاي تصميم گيري چند معياره از جمله روش تحليل سلسله مراتبي  AHPو روش تاپسيس TOPSISاست. از جمله اين كه برخلاف  AHPالزاما در اين مدل جهت ارزيابي گزينه ها بر اساس معيارها، نيازي به استفاده از نظرات كارشناسان نيست بلكه مي توان از داده هاي خام استفاده كرد و همچنين برخلاف روش  TOPSISكه ممكن است به واحد سنجش معيارها وابسته باشد، روش  VIKORبه واحد سنجش معيارها وابسته نيست. براي بررسي كارآيي الگوريتم معرفي شده، روش مذكور روي شبكه  14شينه  IEEEپياده سازي شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *