ارائه راه حلهايي براي بهبود قابل اطمينان و تاثير متقابل آن بر نرخ وقوع كاهش ولتاژ در شبكه توزيع

در اين مقاله بعـد از معرفـي و بيـان تئـوري و تعـاريف كلـي قابلاطمينان و كاهشولتاژ، شاخصهاي قابليت اطمينـان در قسمتي از شبكه توزيع واقعي يك شهر )كه در حال طراحي و احداث ميباشد( محاسبه و براي بهبود اين شاخصها راهحل- هاي ارائه شده است. همچنين با محاسبات نرخ وقوع كـاهش ولتاژ در حالت اوليه شبكه و بعـد از اعمـال روشـهاي بهبـود قابليتاطمينان نشان داده شده است چگونـه تغييراتـي كـه در توپولوژي شبكه به منظور بهبود قابليت اطمينان بكـار مـيرود ميتواند نرخ وقوع افت ولتاژ در شـبكه را در نقـاط مختلـف تحت تحت تاثير قرار دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *