ارائه راهكاري جديد براي مديريت غير مستقيم مصرف در محيط تجديد ساختار شده

ستقيم مصرف مطرح ميتجديد سـاختار در صـنعت بـرق و خريـد و فـروش بـرق بصورت كالا در بازار، بايد به نقش خرده فروشـان و شـركت هاي توزيع برق بعنوان يك بخـش اساسـي در طراحـي مـدل بازار برق توجه كرد. مديريت مـصرف، فرآينـدي بـراي قابـل انعطاف كردن منحني مصرف است. از روشهاي مهم مـديريت مصرف، روش غير مستقيم است كه متكي بر سـيگنال قيمـت ميباشد. در اين روش، مصرف كننده يا پايانه هـاي هوشـمند مصرف، با دريافت اطلاعات سيگنال قيمت بصورت بلادرنگ يا صورت ديگر، نسبت به كاهش مصرف اقـدام مـيكننـد. تـا كنون تعيين زمانهاي تعرفه و تعيين قيمت در هـر بـازه مـورد نظر بصورت مستقل صورت مي پذيرفته است ايـن در حـالي است كه تعيين همزمان تعرفه و زمان سبب مي گردد تا هزينـه هاي توليد برق كاهش يابد ضمن اينكه تامين كننده و مصرف كننده هر دو از آن منتفع و رفاه اجتمـاعي بيـشينه مـي گـردد. روش تعرفه گذاري مصرف برق به روش زمان استفاده بعنوان يكي از روشهاي مهم مديريت غير مستقیم مصرف مطرح م

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *