ارائه الگوريتم مناسب براي محاسبه کاتست هاي مينيمم گراف شبکه به روش افزودن شاخه

امـروزه بررسـي قابليـت اطمينـان يکـي از مهمتـرين مطالعـات سيستمهاي قدرت محسوب ميگردد. براي محاسـبه شاخصـهاي قابليت اطمينان شبکههاي قدرت از روشهاي مختلفي مانند معادل سازي سري-مـوازي، روشـهاي مسـير مينـيمم و معـادل سـازي کاتست مينيمم استفاده ميشود. وقتي که دياگرام قابليت اطمينان
شبکه داراي ساختار ساده شامل عناصر سري و موازي باشـد، بـا استفاده از روشهاي ساده سازي  ،)ماننـد شـبکههـاي انتقـال سيسـتمهاي قـدرت(اسـتفاده از روشهاي معادل سازي سري و موازي دشـوار مـيباشـد و ارائـه الگوريتم مناسب براي آن به سادگي امکان پذير نيست. روشـهاي مسيرهاي مينيمم هـم بـه دليـل وجـود تعـداد گـرههـاي ورودي مختلف و غربالي بودن شبکه،حجم محاسـباتي بـالايي را در بـر ميگيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *