ارائه الگوريتم جديدي براي مدلسازي و شبيهسازي عدم تعادل ولتاژ در سيستم هاي توزيع بر اساس توابع احتمال كاپيولا و تبديل موجك

در اين مقاله، روش جديدي براي مـدلسـازي و شـبيه سـازي عدمتعادل ولتاژ و تغييرات آن ارائه شده كه تلفيقـي از روش- هاي تحليلي جبري و احتمالاتي ميباشد. در الگوريتم معرفي- شده از تحليل موجك و پخش بار بـراي پـيشبينـي تغييـرات يقينــي و از توابــع توزيــع كــاپيولا ) (Copulaبــر پايــه روش Monte Carlo براي پيشبيني تغييـرات تصـادفي عـدمتعـادل ولتاژ استفاده شده است. اين روش بر اساس دادههاي انـدازه- گيريشده از يك پست توزيع 20-kV/400-Vدر شهر تهران توسعه يافتـه و كـارايي آن اثبـات شـدهاسـت. مقايسـه نتـايج بدست آمده از اين الگـوريتم جديـد و داده هـاي انـدازه گيـري شده تطابقی را نشان میدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *