ارائه استراتژي كنترل جهت بهينه سازي عملكرد سيستم هيبريد پيل سوختي/ باتري

پالسي ارادر سالهاي اخير سيستمهاي پيل سوختي بـه عنـوان يكـي از منــابع توليــد تــوان الكتريكــي داراي اهميــت بســيار بــالايي ميباشند. اما اين منابع به تنهايي قادر به تـأمين تـوان بارهـاي ديناميكي و بالاخص در كاربردهاي نقليه نخواهند بود.سيسـتم هيبريد متشكل از پيل سوختي و باتري، چگالي توان بالاي پيل سوختي را به همراه چگالي انرژي بالاي باتري تركيب كرده و به خوبي پاسخگوي درخواسـت تـوان سيسـتمهـاي مربوطـه ميباشـد.در ايـن مطالعـه، اسـتراتژي كنترلـي مناسـب جهـت مديريت تقسيم توان بين پيل سوختي و باتري تحـت بارهـاي  پالسي ارائه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *