ارائة يك آلگوريتم با خطاي كم جهت محاسبة سطح مقطع راداري هواپيما

در اين مقاله نحوة محاسـبه سـطح مقطـع راداري 1و يـك آلگـوريتم ابـداعي در بانـد Xو فركـانس 10گيگـاهرتز فرستندة رادار بهمراه مثالي از يك هواپيما )در اينجا هواپيمـاي ( VSTTبطوركامل تشريح شدهاست. مقادير محاسـبه شـده در موقعيتهاي مختلف هواپيماي VSTTبـا مقـادير واقعـي متنـاظر برگرفته از روي نمودارالگوي انعكاسي رادار مربوطه مقايـسه و خطاها ي ناشي از آنها محاسبه شده اسـت. خطاهـاي بدسـت آمده قابل قبول و در بعضي از زوايا نزديك صفر بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *