اخذ حداكثر توان از ماژول فتوولتائيك در مبدل KYمتصل به شبكه ي قدرت

هدف اصلي اين مقاله، اخذ حداكثر توان از ماژول فتوولتائيك  PVدر مبدل KYمتصل به شبكه ي قدرت مي باشد. سيستم پيشنهادي، تركيبي از ماژول فتوولتائيك، مبدل ،KYبار و شبكه ي قدرت مي باشد. در اين مقاله نقش مبدل KYافزاينده ي ولتاژ است. براي اخذ حداكثر توان از پانل فتوولتائيك، روش هدايت افزايشي ICاستفاده شده
است. طراحي ماژول فتوولتائيك براي سيستم پيشنهادي، تحت تاثير دما و درجه ي حرارت مناسب خورشيد صورت مي گيرد. با توجه به نتايج شبيه سازي، مبدل KYبه عنوان يك مبدل dc-dcقادر است كه حداكثر توان را از پانل PVاخذ كند. هم چنين با توجه به شكل موج هاي سينوسي ولتاژ و جريان، روش PWMپيشنهادي براي كنترل اينورتر متصل به شبكه مناسب میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *