اثر مديريت ريسك برعملكرد سبد پروژه هاي سازمان پژوهش و فناوري

سازمانهاي پژوهش و فن آوري عمدتا از پروژه براي انجام فعاليتهاي خود بهره برده و با تعدد پروژه ها مواجه مي باشند. با توجه به محدوديت منابع اينگونه سازمانها كه ميتوان آن را سازمانهاي پروژه محور نيز دانست ملزم به تصميم گيري در خصوص انتخاب و توقف پروژه ها و تخصيص منابع بوده و در نتيجه آنها به استفاده از ابزارهاي مديريت سبد پروژه روي آورده اند. يكي از حوزه هاي دانشي مورد استفاده در مديريت سبد پروژه مديريت ريسك سبد است كه در تصميم گيري هاي سبد پروژه كاربرد دارد. توسعه روش ها و تكنيك هاي مختلف در انتخاب پروژه ها و تخصيص منابع به پروژه هاي سبد، تمركز اصلي تحقيقات در حوزه مديريت سبد پروژه و مديريت ريسك آن بوده است و كمتر به فرايندهاي مديريتي در سبد پرداخته شده است. در اين پژوهش فرايندهاي مديريت ريسك سبد پروژه و همچنين معيارهاي عملكردي سبد پروژه از ادبيات موضوع شناساني و  استخراج گرديد و مدل با درنظر گرفتن متغير يكپارچگي ريسك با مديريت سبد پروژه، تكميل گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *