اثر كاركرد در دماي بالا بر ريزساختار سوپرآلياژ IN738LCو تأثير آن بر مقاومت به ضربه پره رديف اول توربين گازي

سوپرآلياژهاي پايه نيكل در ساخت پـرههـاي متحـرك تـوربين گازي كاربرد گستردهاي دارند. اين مواد در دماهاي بالاي كاري در معرض تغييرات ريزساختاري مختلفـي قـرار داشـته و ايـن تغييرات ريزساختاري باعث كاهش در خـواص مكـانيكي آنهـا مـي شـود. تجزيـه كاربيـدهاي اوليـه و تـشكيل فـيلم پيوسـته كاربيدي در مرزدانه ها يكي از تغييـرات ريزسـاختاري مهـم در هنگام كاركرد مي باشد كه باعـث كـاهش داكتيليتـه، اسـتحكام شكست و مقاومت به ضربه سوپرآلياژهاي پايه نيكل مي شود. مقاومت به ضربه يك نـوع پـره رديـف اول تـوربين گـازي از جنس سوپرآلياژ IN738LCقبل و بعد از كـاركرد، بـا انجـام تست ضربه شارپي در دماي 900° Cبررسي شده و مطالعـات ريزساختاري مربوط به آنها بـا كمـك ميكروسـكوپ نـوري و الكتروني SEMانجام شـد. بررسـيهـا نـشان دهنـده فعـل و انفعالات كاربيدي شديد و در نتيجه كاهش مقاومت بـه ضـربه پس از كاركرد بود. با اين وجـود، انـرژي ضـربه جـذب شـده بالاتر از معيارهاي ذكر شده براي كار در توربين بوده و امكـان ادامه استفاده از پره از نظر مقاومت بـه ضـربه، بـدون نيـاز بـه تعويض يا بازسازي ممكن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *