شبكه عصبي مصنوعي

اثر سيليس بر ساختار و خواص فيزيكي و الكتريكي

اثر سيليس بر ساختار و خواص فيزيكي و الكتريكي مقره هاي پرسلاني

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – اثر سيليس بر ساختار و خواص فيزيكي و الكتريكي مقره هاي پرسلاني

مقره هاي پرسلاني بطور گسترده اي در سيستم هاي انتقال و توزيع نيرو مورد استفاده قرار مي گيرند . از خصوصيات مهم

اين مقره ها، مقاومت مكانيكي زياد، تخلخل و جذب آب بسيار پايين مي باشد. بطوركلي مقره هاي پرسلاني از فلدسپات،

كائولن و پركننده تشكيل شده اند.

يك راهكار مناسب جهت دستيابي به خواص بهتر در مقره هاي پرسلاني، جايگزيني

آلومينا به جاي سيليس مي باشد. با افزايش آلومينا ميزان فاز مولايت كه تاثير بسزايي در خواص فيزيكي دارد افزايش يافته

و ذرات حل نشده كوارتز كه عامل اصلي ايجاد ميكروترك در بدنه و كاهش خواص الكتريكي هستند، كاهش مي يابد.

در تحقيق حاضر 4 فرمول با درصدهاي مختلف 0-30% آلومينا ساخته شد و در كوره تونلي صنعتي و دماي 1300oC سينتر گرديد و آزمون هاي

دانسيته، استحكام خمشي و الكتريكي و آناليز ريزساختاري توسط ميكروسكوپ الكتروني

روبشي مورد بررسي قرار گرفت.

نتايج نشان دادند در صورت استفاده از 20%آلومينا، مي توان به استحكام الكتريكي 21/97kV ،درصد تخلخل 0/08٪ و استحكام خمشي

1220Kg/cm2 دست يافت.

آرمان صدقي ( 1و 2) ،ناصر حميد نژاد ( 2)، نسترن رياحي نوري ( 3) ، بيژن بابايي نژاد ( 4)
1) استاديار گروه مهندسي مواد، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) ، قزوين
2) كارشناس ارشد مهندسي مواد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه
3) دكتري مهندسي مواد ، گروه مواد غير فلزي، پژوهشكده شيمي و مواد، پژوهشگاه نيرو
4) مدير كارخانه مقره سازي ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *