برچسب

اثر روغن بر مونيتورينگ سي مپيچ ترانسفورماتور به كمك امواج الكترومغناطيسي

به منظور كاهش زمان خارج از مدار بودن ترانسفورماتور، (on-line) برخط (monitoring) طراحي روشهاي نظارت اهميت ويژه اي دارد . هدف اين تحقيق ارائه روشي نوين درجهت اندازه گيري و نظارت بر وضعيت سيم پيچيهاي ترانسفورماتور از لحاظ جابجايي محوري و تغيير شكل است. در روش پيشنهادي، on-line شعاعي به صورت برخط سيم پيچهاي ترانس هدف راداري در نظر گرفته مي شود كه سطح مقطع راداري مربوط به آن با تغيير شكل شعاعي سيم پيچ تغيير مي كند. سپس با مقايسه حا لات سالم و معيوب ميتوان به ايجاد تغيير در سيم پيچ پي برد. شبيه سازي در محيط و با در نظر گرفتن يك مدل ساده از HpHFSS نرم افزار ترانس انجام شده است . نتايج شبيه سازي ايده شناسايي عيب توسط امواج الكترومغناطيسي را تأييد مي كند. در اين مقاله به بررسي اثر روغن در تشخيص جابجايي و تغيير شكل سيم پيچي توسط امواج الكترومغناطيسي پرداخته ايم.

مريم السادات اخوان حجازي گئورگ قر هپتيان عباس محمدي
دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران ، ايران
واژه هاي كليدي: ترانسفورماتورهاي قدرت ، سيم پيچي ، ثابت دي الكتريك، مونيتورينگ ، امواج الكترومغناطيسي ، سطح مقطع راداري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *