اثر حافظهاي پالسهاي متوالي تخليه جزئي و كاربرد آن در تعيين نوع عيب عايقي تجهيزات فشار قوي

امروزه اندازهگيري تخليهجزئي يكي از مهمترين روشهاي بررسي كيفيت عايقي تجهيزات فشارقوي به شمار ميرود. با استفاده از دستگاههاي اندازهگيري موجود, چهار پارامتر مهم هر تك پالس تخليهجزئي مانند بار ظاهري و فاز وقوع آن نسبت به ولتاژ اعمالي اندازهگيري و ذخيره ميشود. براي بررسي رفتار فعاليت ,PDالگوهاي مختلفي از اين پارامترها بدست ميآيد كه از آنها ميتوان در زمينه تعيين عيب عايقي تجهيزات فشار قوي استفاده نمود. در اين مقاله با معرفي دو الگوي PDكه مبتني بر اختلاف ولتاژ لحظهاي پالسهاي متوالي هستند, به بررسي قدرت آنها در تعيين عيب عايقي پرداخته شده است. به اين منظور با ترتيب دادن آزمايشهايي چند نوع مختلف از عيوب مصنوعي تخليهجزئي ايجاد و پس از ذخيرهسازي اطلاعات آنها, به بررسي كارآيي اين الگوها پرداخته شده است. همچنين قابليت اين الگوها در زمينه تعيين عيب عايقي ترانسفورماتورهاي قدرتي كه در آنها فعاليت تخليهجزئي مشاهده شده, مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *