اثر افزودن اكسيدهاي گادولينيم و ايتربيم بر خواص اكسيد بيسموت جهت كاربرد در الكتروليت پيل سوختي

اين پژوهش اثر افزودنيهاي اكسيد ايتريم و اكسيد ايتربيم به طور همزمان و همچنين اكسيد گادولينيم و اكسيد ايتريم به طور همزمان بر اكسيد بيسموت مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آن با نمونه اكسيد بيسموت دوپ شده با اكسيد ايتريم به تنهايي به عنوان نمونه مرجع مورد مقايسه قرار گرفت. نمونهها از روش پرس پودر تهيه شده و در دماهاي 850-950oCسينتر شدند. آناليز فازي به كمك XRDنشان از تثبيت فاز مكعبي در نمونهها داشت. هدايت يوني نمونهها توسط تكنيك امپدانس اسپكترو سكوپي مورد مطالعه قرار گرفت و اثر افزودنيها بر هدايت نمونهها بررسي گرديد. نتايج نشان داد كه با استفاده از دو افزودني بهطور همزمان ميتوان با مقادير كمتري از افزودني ساختار مكعبي را پايدار نمود و در نتيجه هدايت الكترولیت را افزایش داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *