اثر اتصال كوتاه سمت ثانويه ترانسفورماتور بار، بر روي عملكرد STS

سوئيچهاي انتقال استاتيك با سنجش كيفيت ولتاژ منبع، بارهاي حساس را بين دو فيدر توزيع سوئيچ مـيكننـد. در ايـن مقالـه عملكرد سوئيچ انتقال استاتيك كه در معيار شبيه سازي IEEE به عنوان STS-1معرفي شده در هنگام وقوع حالات گـذرا و اتـصال كوتـاه سـمت بـار مـورد بررسـي قـرار گرفتـهاسـت. شبيهسازي شـبكه توزيـع بـر اسـاس شـبكه توزيـع اسـتانداردIEEE انجام پذيرفته است. با انجام شبيهسازي شرايط واقعـي نشان داده ميشود كه الگوريتم STS-1براي حالات گـذرا بـه خوبي عمل كرده اما در زمان وقوع اتصال كوتاه در سـمت بـار دچار مشكل شده و باعث خطاي عملكرد STSمـيگـردد. در ادامه روشي براي حذف اين وضعيت پيشنهاد داده ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *