اثرات جابجايي محوري سيمپيچ هاي ترانسفورماتور روي توزيع ولتاژ ضربه و ولتاژ انتقالي

نيروهاي مكانيكي ناشي از جريانهاي اتصال كوتاه به ويژه در نزديكي ترانسفورماتورهاي قدرت سبب جابجايي محوري يا تغيير شكل مكانيكي در سيمپيچيها ميشوند. روشهاي مختلفي براي تشخيصميزان جابجايي در سيمپيچيها وجود دارند كه مهمترين آنها روش تابع تبديل ميباشد. اما ميزان تأثير جابجايي محوري يا تغيير شكل شعاعي روي توزيع ولتاژ ضربه مسئله اي است كه تاكنون به آن پرداخته نشده است. در اين مقاله اثر جابجايي محوري روي توزيع ولتاژ ضربه و ولتاژ انتقالي در سيمپيچيهاي يك ترانسفورماتور آزمايشگاهي ۱) مورد بررسي /۳ MVA, ۱۰ kV) متشکل از دو سيمپيچي و مطالعه قرار گرفته است. نتايج حاصله نشان دهندة تغييراتي در توزيع ولتاژ ضربه و انتقالي در سيمپيچيها ميباشند كه بايستي در طراحي عايقي ترانسفورماتورها مد نظر قرار گيرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *