اثبات اتفاقي بودن فرآيند فيبريلاسيون بطني با استفاده از مدل ماركوف و روش جانشين

فيبريلاسيون بطني يكي از عوامـل مـرگ هـاي ناگهـاني اسـت. مـدل سازي اين فرآيند به پيش بيني و درمان آن كمك فراواني مـي كنـد. بـدليل خطرناك بودن فيبريلاسيون بطنـي ، معمـولا” مشاهـــداتي كوتـاه مـدت و تجديــد ناپذير و غيرتهاجمي از آن ضبط مـي شـود. امـروزه روش هـاي آماري نويني براي تجزيه و تحليل مشاهدات كوتاه مدت و تجديـد ناپـذير ابداع شده است. در اين مقاله ابتدا به ارائه مدل مـاركوف مرتبـه اول بـراي سيگنال فيبريلاسيون بطني مي پردازيم. سـپس بـا اسـتفاده از روش آمـاري جانشين اثبات مي نمائيم که این سیگنال ها ماهیت اتفاقی دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *