اتصال تكفاز سيستمهاي فتوولتائيك به شبكه توزيع برق، با قابليت جبرانسازي توان راكتيو مصرفي بار

امروزه انرژيهاي تجديد پذير به عنوان منابع مهم بدون آلودگي و رايگان انرژي مورد توجه هستند. انرژي خورشيدي در قالب سيستمهاي فتوولتائيك يكي از مهمترين اين نوع
انرژيهاست. استفاده از اين نوع انرژي مي تواند در جهت تامين انرژي الكتريكي مصرف كنندگاني كه به شبكه توزيع برق به علت شرايط جغرافيايي دسترسي ندارند، بسيار مقرون به صرفه و مشكل گشا واقع شود. روش جديدي كه در اين مقاله پيشنهاد شده است به كار گيري آرايههاي فتوولتائيك PV 1 بر اساس مدل الكترونيكي آنها به عنوان منابع جريانDC ميباشد. براي رديابي نقطه حداكثر توان آرايه و مبدل بوستdP dI feedback control ( از روشMPPT 2) جريان DCمتصل به آرايه PVاستفاده شده است. با اتصال اينورتر تكفاز جريان به خروجي مبدل بوست و فيلتر كردن جريان خروجي اينورتر، يك جريان سينوسي با فاز مناسب نسبت به ولتاژ خط به شبكه تزريق مي گردد. در نتيجهي اين روش، ضمن تحويل توان آرايه PV به شبكه، توان راكتيو مصرفي بار نيز تامين ميگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *