آنتن میکروستریپ با شکل فرکتالی مربع تاج

ر این مقاله بـرای آنـتن هـای میکروسـتریپ شـکل جدیدی از اشکال فرکتالی معرفی میشود. اِعمال این شکلها بـر آنتنهای میکروستریپ، باعث کاهش فرکانس تشدید مود هـای اولیه شده و در نتیجه ساخت آنتنی با ابعاد کوچکتر را ممکـن می سازد. آنتنِ معرفی شـده در ایـن مقالـه عـلاوه بـر ویژگـی مــذکور در یکــی از فرکانســهای تشــدید خــود کــه دارای پلاریزاسیون دایروی است پهنای باند بزرگی ایجاد می کند کـه برای بهبود این پهنای باند عمل بهینه سـازی بـر ابعـاد آنـتن و مکان تغذیه آنتن صورت گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *