آناليز و سنتز حالتهاي چهره با استفاده از شبكه عصبي PNNومدل فرم پذير صورت

شش حالت اصـلي چهـره كـه دراغلـب فرهنـگهـا وجوامع تعريـف مشـتركي دارنـد، عبارتنـد از : خـوشحـالي، ناراحتي ، خشم ، تعجب ، ترس و تنفر. حالتهـاي چهـره بـا تغييراتي در نقاط مختلف صورت ايجاد مي گردد. هر كـدام از اين قسمت ها را واحد فعال ) (AU1مـينامنـد. در ايـن مقالـه ابتدا در مرحله آناليز، حالتهاي چهره شخص مقابل دوربين به يكي از شش حالت اصلي طبقه بنـدي شـده و هـر حالـت بـه تركيبي از AUهاي مختلف تشكيل دهنـده تجزيـه مـيگـردد. براي طبقه بندي از شبكه عصبي PNNاستفاده ميشود. سـپس در مرحله سنتز، با استفاده از كد هاي AUبـه دسـت آمـده در مرحله آناليز، همان حالتها در چهره يك شخصـيت انيميشـن بازسازي ميگردد.براي مدل سازي صورت از مـدل فـرم پـذير وصله ای استفاده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *