آناليز سيگنال ECGبا استفاده از آماره هاي مرتبه بالا

ز نارسائي قلبي جنين آروش هـاي معمـول آنـاليز ، تـشخيص ، دسـته بنـدي و حذف نويز سيگنال ECGمبتني بر آماره هاي مرتبه دوم است. كه بررسي هاي ما نشان مي دهد ECGدينـاميكي غيـر خطـي دارد ، بعلاوه نويزهاي جمع شونده با آن عمدتا” گوسي است. همچنين تشخيص و تمايز بـسياري از بيمـاري هـا در حـوزه آماره هاي مرتبه دوم با خطا و عدم اطمينان همراه است. موارد مط
فوق انگيزه هاي كافي براي ـرح كردن استفاده از آماره هاي تبمر ــه بالا را ايجاد مي كند. در ايـن مقالـه تجزيـه و تحليـل سيگنال ECGبا استفاده از آمـاره هـاي مرتبـه بـالا پيـشنهاد و كارائي آن در مورد آشـكار سـازي بيمـاري ايـسكمي قلبـي و نمونه اي از نارسایی قلبی جنین آزمایش میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *