آناليز سلول TEMبا استفاده از روش حل معادله انتگرال از نوع الکتريکی در حوزه زمان

r:rgb(0,0,0);font-style:normal;font-vaسلول TEM1يکی از مهمترين تجهيزات آزمايشگاهی سازگاری الکترومغناطيسی می باشد. از سلول TEMبرای توليد ميدانهای الکترومغناطيسی TEMمشابه فضای آزاد استفاده می شود. چون اکثر پديده های مرتبط با سازگاری الکترومغناطيسی پديده های گذرا هستند، طراحی و مدلسازی اين سلول در حوزه زمان از اهميت ويژه ای برخوردار است. در اين مقاله، يک رهيافت حوزه زمان برای آناليز ميدانی سلول TEMارائه می شود. برای اين منظور از روش ممان برای حل عددی معادله انتگرال ميدان الکتريکی ) (EFIE2استفاده شده است. با بدست آوردن توزيع ميدان داخل سلول می توان ميزان يکنواختی ميدان داخل سلول که معيار مهمی در طراحی آن ميباشد را بدست آورد. همچنين با اين روش VSWR3و امپدانس موج داخل سلول که معياری برایTEM   ودن موج ميباشند را ميتوان محاسبه نمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *