آناليز رفتاري انواع اضافه ولتاژها و انجام هماهنگي عايقي در نيروگاه شهيد رجائي

نيروگاه شهيد رجيك شبكه قدرت با توجه بـه موقعيـت و ولتـاژ كـاري خـود، خواه ناخواه در معرض تنش هاي گوناگون اضافه ولتاژي قرار مي گيرد. به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه و داشتن يك سيستم برق رساني پايدار كه تنش هاي عايقي گوناگون نتوانند به اين پايداري و قابليت اطمينان لطمه بزننـد و نيـز بـراي بـه صـرفه بـودن و اقتصـادي بـودن هزينـه كلـي يـك سيسـتم، هماهنگي عايقي بر روي سيستم انجام مي شود. در اين مقالـه به منظور داشتن درك درست از محاسـبات همـاهنگي عـايقي پاياني كه براي يكي از واحد هاي نيروگاه شهيد رجايي )واحد بخار( انجام شد در ابتدا به يك آناليز كلي از انواع اضافه ولتاژ ها و رفتـار آنهـا هماننـد انتقـال امـواج از ترانسـفورموتورها، پرداخته خواهد شد. آنچه كه در اين مقالـه بيـان خواهـد شـد آشنايي با مفاهيم كلي مورد نياز و محاسبات هماهنگي عايقي براساس استانداردهاي موجـود بـر روي يـك سيسـتم واقعـي نيروگاه شهيد رجايي( است و مشاهده خواهد شد كه ضـعف طراحي وجود داشته و راه حل آن نيز ارائه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *