آناليز دماي كاركرد پره توربين گاز و ارزيابي صحت آن با استفاده از تغييرات ريزساختاري

دماي كاركرد يك نمونه پره توربين گازي از جنس سوپرآلياژ IN 738LC در اين تحقيق مورد ارزيابي قرار گرفته است. پيشبيني دقيق اين دما، به كاربران اين پرهها امكان ارزيابي شدت آسيب وارده به آنها به منظور تخمين عمر باقيمانده را فراهم ميسازد. در راستاي آناليز حرارتي پره مذكور، ابتدا مدل سه بعدي پره توربين تهيه و مشبندي آن انجام شد و سپس توزيع دمايي پره با استفاده از تحليل ديناميك سيال صورت پذيرفت. نتايج اين آناليز حاكي از بالاتر بودن دما در ناحيه فوقاني لبه حمله در وضعيت كاركرد پايدار پره ميباشد. به منظور افزايش قابليت اطمينان اين آناليز، از مهمترين تغيير ريزساختار به وقوع پيوسته در حين كار پرههاي توربين يعني ضخيم شدن فاز ′ γاستفاده و ريزساختار نقاط مختلف بررسي شد. نتايج اين بررسيها، روند افزايش دما با حركت به سمت  ناحيه فوقاني ايرفويل را تاييد ميكند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *