آناليز خرابي پرههاي كمپرسور در يك توربين گاز

تعميـرات دورهاي تـوربين گـازي مـدل ،GT13Dشـبه تركهايي در پرههاي ثابت نيمهي بالايي كمپرسور )رديفهاي نيمه انتهايي( مشاهده شـد، كـه موجـب تعـويض تعـدادي از پرهها گرديد. در اين مقاله سعي شده است با بررسي اين پرهها از ديدگاههاي مختلف، نظير سـختي، جـنس، شـكل ظـاهري، لايههاي سطحي، ريز ساختار، كيفيت سـطوح بـا SEMو … مكانيزم غالب در فرسايش اين پرههـا مـشخص و عامـل ايـن خرابي تعيين گردد. از اين بررسيها نتيجه ميشود كـه جـنس پره فولاد زنگنزن مارتنزيتي با سختي تقريباً يكسان در تمامي قسمتها ميباشد و هيچگونه تغييـرات سـاختاري كـه نـشان دهندهي تغييرات درجه حرارت باشد ديده نميشود. همچنـين عامل فرسايش وجود ذرات خارجي نميتواند باشد، بررسيها وقوع پديدهي سايش ) (Erosionدراثر جريان هوا را محتمل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *