آناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي فسيلي و تقاضاي جهاني براي كاهش آلاينده هاي زيست محيطي در حال افزايش است. در اين تحقيق آناليز اگزرژي سيكل نيروگاه بخار به همراه مزرعه خورشيدي مجهز به كلكتور سهموي براي تعيين شرايط بهينه عملكردي آن انجام شده است. به اين منظور سيكل بخار و مزرعه خورشيدي مدل سازي شده و سپس آناليز اگزرژي در مولفه هاي مختلف سيستم انجام شده است. براي تعيين شرايط بهينه كاركرد كلكتور سهموي، مزرعه خورشيدي به طول 2000متر طراحي شده است و سپس براي شرايط تابش و دبي سيال عامل مشخص، ميزان تاثير دماي سيال عامل بر بازده اگزرژي و بازده حرارتي مشخص شد. نتايج نشان مي دهد افزايش دماي سيال حرارتي در مزرعه خورشيدي باعث كاهش بازده حرارتي و اگزرژي شده و اين كاهش در تابش هاي كم بيشتر نيز مي شود. در نتيجه دماي سيال عامل بايد تا حد امكان كه فرايند اجازه مي دهد، پايين نگه داشته شود. از طرف ديگر افزايش دماي بخار وردي به توربين بخار موجب افزايش راندمان چرخه بخار مي شود. براي افزايش دماي بخار بايد دماي سيال حرارتي مزرعه خورشيدي تعيين كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *