آناليز آنتن دوقطبي عمودي واقع شده در درون زمين واقعي با استفاده از تئوري تصوير

بررسي اثر زمين واقعي با ضريب هدايت الكتريكي محدود برروي مشخصات تشعشعي منابع واقع در درون زمين از جملة موضوعاتي است كه مورد توجه محققان بوده است. در حالتي كه منبع در كنار زمين قرار گرفته است (منبع بيرون زمين) روشهاي مختلفي مطرح شده است كه هركدام داراي دامنة اعتبار خاصي ميباشد. از جمله روشهاي مطرح شده، مي باشد. در اين (DCIT) روش تئوري تصوير مختلط گسسته مقاله بابكارگيري اين تكنيك به ارائه تصاوير معادل منبع دوقطبي واقع در درون زمين تلفدار پرداخته شده است. در انتها نيز با ارائة نتايج عددي صحت تصاوير ارائه شده بررسي و ارزيابي شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *