آمادگي شركت توزيع برق يزد جهت استقرار مديريت دانش

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق -تحليلي بر ميزان آمادگي شركت توزيع برق يزد جهت
استقرار مديريت دانش با رويكرد چارچوب ارزيابي عمومي

دانلود مقاله :تحليلي بر ميزان آمادگي شركت توزيع برق يزد جهت استقرار مديريت دانش با رويكرد چارچوب ارزيابي عمومي

اين مقاله به سنجش ميزان آمادگي شركت توزيع برق يزد جهت استقرار مديريت دانش با استفاده از چارچوب ارزيابي عمومي (CAF) ميپردازد.

عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانش با زير معيارها و نكته هاي 5 بعد از مدل CAF (رهبري ، خطمشي و استراتژي، مديريت منابع انساني، فرآيندها و منابع) انطباق داده شد.

تجزيه و تحليل دادهها با 80 نمونه از بين كاركنان مرتبط با مشتركين شامل بهربرداري ، ديسپاچنيگ ، خدمات مشتركين و اتفاقات و عمليات شركت توزيع برق شهر يزد صورت گرفت. ضريب آلفاي كرونباخ، پايايي قابل قبولي براي هر بعد و مجموع پرسشنامه نشان داد .

نتايج حاصله نشان داد كه وضعيت هر پنج عامل موفقيت مديريت دانش در حوزه مرتبط با مشتركين شركت توزيع برق يزد بالاتر از حد متوسط مي باشد. استفاده از تكنيك تاپسيس نشان داد كه در وضعيت موجود، بعد رهبري بهترين وضعيت را براي استقرار مديريت دانش در شركت برق و بعد منابع و شراكت ها نامطلوب ترين وضعيت را دارد.

در مجموع نتايج اين پژوهش حاكي از لزوم توجه جدي به بهبود ابعادي كه در وضعيت نامناسب تري قرار دارند، است.

فاطمه شاكري
شركت توزيع برق استان يزد
يزد، ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *