آلگوريتم جديدي براي تعيين مسير بهينه جريان ايجاد شده توسط خازن به منظور يافتن اندازه، تعداد و مکان بهينه خازنها در شبکههاي توزيع شعاعي

کــاهش تلفــات RI 2در سيســتم هــاي توزيــع بــراي افــزايش بــازده تــوان تحـ يلي بســيار مهــم اســت. ايــن تلفــات از دو قسـمت ،تلفـات اکتيـو و راکتيـو تشـکيل شـده اسـت .در ايـن مقاله  روشــي بــراي تعيــين تعــداد، مکــان و انــدازه بهينــه خــازنهــا بيــان شــده اســت کــه در آن بــا اســتفاده از خــازن گـذاري تلفـات مولفـه راکتيـو حـداقل مـيشـود. در ايـن مقالـه روشي جديد براي تعيـين شـاخه هـاي بـين محـل نصـب خـازن و فيــدر بــه کارگرفتــه شــده اســت، كــه نيازمنــد عمليــات محاسباتي كم مي باشد. در ايـن روش شـينهـايي کـه بايـد بـه ترتيــب بــا خــازن جبــرانســازي گردنــد، تعيــين مــيشــوند و اندازه بهينه خازنهـا در شـينهـاي تعيـين شـده بـا بهينـه سـازي معــادلات صــرفه جویی نسبت به جریاه خازن ها تعیین میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *