آلودگيِ نوري؛ تعاريف، عوارض و راه هاي بهبود

بدون وجود نور مطمئنا هيچ تعريفي از پديده ها و يا به طور كلي هيچ تعريفي از هستي رقم نمي خورد. بشر ؛ پديده ها و موجودات عالم را در پرتو نور خورشيد شناخته و در سايه ي نور خورشيد درك خود را از هستي گسترش داده است و زندگي جمعي را رقم زده است . اين بوده كه بشر سعي كرده با گس ترش بازه ي روز و ايجاد نورهاي مصنوعي امكان استفاده از هستي شبانه را نيز براي خود مهيا كند . اما آن قدر كه
در گسترش فضاي نوراني سعي كرده است براي طراحي دقيق و مناسب نور وقت نگذاشته است. همان قدر كه كمبود نور زندگي را مختل مي كند، نور اضافه نيز مي تواند تبعات بسياري براي زندگي شهري و فردي داشته باشد. اين اختلالات مي توانند در دو زمينه ي مهم دسته بندي شوند:

-1 كيفيت نور
-2 شدت نور

آلودگي نوري Light Pollution در سه حوزه ي كاري قابل بررسي ست اين سه حوزه عبارت اند از؛

حوزه ي زيست محيطى
حوزه ي انرژى
حوزه ي نجوم و زيبايي شناسي

اين نكته قابل ذكر است كه مشكلات عمده ي اين سه حوزه مشترك است . در اين مبحث سعي مي شود با تكيه بر دو حوزه ي اول –اتلاف انرژي و زيست محيطي- به بررسي اين پديده بپردازيم . در آغاز با بررسي تعاريف مربوط به آلودگي نوري و شاخصه هاي آن به مشكلاتي كه اين عارضه براي زندگي شهري و اتلاف انرژي به وجود مي آورد اشاره مي شود و سپس راه هاي عمومي رفع اين مشكل در جهت اصلاح وضعيت و جلوگيري از گسترش آن ارائه داده مي شود.

 

سيد محسن بن يفاطمه
شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.