آشکارسازي وفقی چند منبع سیگنال در تداخل چندگانه با استفاده از آرایه هاي خطی

در این مقاله آشکارسازي چنـد منبـع از طریـق توسـعه یـک الگوریتم صـفرگذاري وفقـی بـر روي پرتـو آرایـه خطـی در جهات جمرها مورد بررسی قرار می گیرد. الگوریتم پیشنهادي افزایش تعداد عناصري را که براي آشکارسـازي تعـداد منـابع بیشتر از یکی باید به آرایه اضافه شود نسبت به الگوریتم پایـه موجود به نصف کاهش می دهد. الگـوریتم پیشـنهادي بـراي حالت  که چند منبع سیگنال و چند جمر وجـود داشـته باشـد بکار برده شده و نشان داده می شود کـه پرتـو آرایـه پـس از اعمال الگوریتم در جهات جمرها صفر گـذاري شـده اسـت. منابع سیگنال، استخراج شده و با سیگنالهاي اصلی مقایسه می شوند، نشان داده می شود که سیگنالهاي اصلی با سیگنالهاي استخراج شده حاصل از الگوریتم برابر می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *