آشکارسازي عیب بلبرینگها با استفاده از موجک Meyerدر ساختارWPT

مي سازدتوانائي تبديل موجك بسته اي در متمركزشدن بر روي يك ناحيه فركانسـي خاص از صفحه زمان- فركانس موجب اسـتفاده از آن در كاربردهـاي عيـب يابي شده است. در اين مقاله عيـب يـابي بلبرينگهـا بـا اسـتفاده از موجـك Meyer در ساختار تبديل موجك بسته اي ارائه مي شـود و توانـائي آن در مقابل سيگنالهاي شبيه سازي شده و واقعي مورد بررسـي قـرار مـي گيـرد. همچنين روشي بسيار مؤثر در كاهش ميزان محاسبات ايـن الگـوريتم ارائـه مي شود كه در نتيجه قابليـت اسـتفاده از آن در كـاربرد هـاي On-lineرا فراهم میسازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *