آشکارسازي سيگنال رادار در کلاتر Kبا استفاده از تقريب Pade

در اين مقاله دو آشکارساز شبه بهينه ١ براي ارائه مي کنيم. K آشکارسازي همدوس سيگنال رادار در کلاتر با فرض اينکه چند ممان اوليه دامنه کلاتر را به طور دقيق در
اختيار داريم، ابتدا تابع مشخصه دامنه کلاتر را به صورت يک سري با جملات محدود تقريب مي زنيم و بر اساس آن تابع به صورت يک کسر Pade مشخصه را با استفاده از تقريب دامنه کلاتر را به صورت مجموعي از pdf گويا و در نتيجه حاصل pdf توابع نمايي به دست مي آوريم. با استفاده از را تا حد زيادي AALR و 3 GLR آشکارسازهاي شبه بهينه 2 و PGLR ساده مي کنيم. آشکارسازهاي حاصل را به ترتيب مي ناميم. در ادامه، عملکرد دو آشکارساز پيشنهادي PAALR NWI را با عملکردآشکارسازهاي بهينه خطی 5،٤(دو آشکارساز بدون تقريب مقايسه مي کنيم. شبيه GLR با ساختار معلوم) و سازي ها نشان مي دهند که آشکارسازهاي پيشنهادي عملکرد مطلوبی دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *