آشكار سازي مبتني بر ويژگي خطا در توربينهاي گاز V94.2با استفاده ازشبكه هاي عصبي

شكارسازي خطاي توربين گاز نقش حياتياي در كاهش هزينههاي تعميرات و نگهداري نيروگاه در دوره بهره برداري ايفا ميكند.
در واقع آشكارسازي خطا با توليد پيش آلارمها قبل از وقوع نقصهاي عمده، راه عمليات اصلاحي را هموار ميسازد. از اينرو يافتن يك تكنيك آشكارسازي خطاي كارآمد كه قابل اعمال در عمليات On-Line نيروگاهها بوده و شامل كمترين محاسبات باشد، يك نياز ضروري در صنعت توليد برق ميباشد. چنين روشي در اين مقاله جهت كلاس
V9 . توربينهاي گاز موردمطالعه ميباشد. جهت بسط يك سيستم آشكارسازي خطا براساس داده ها و حركت از يك برنامه تعميرات با جدول زماني ثابت به يك برنامه براساس شرايط، آناليز مولفههاي اساسي به عنوان تعيين كنندهترين مرحله جهت كاهش ابعاد در فضاي ديتاي سنسور استفاده شده است و مشخصههاي كليدي با ابعاد كاهش يافته جايگزين ميگردند. جهت توليد يك مجموعه ديتاي واقعي كه براي استخراج ويژگي، آموزش و تست شبكههاي عصبي مصنوعي استفاده ميشود، يك موقعيت سالم و شش موقعيت خطا به كار گرفته ميشوند. در روش پيشنهادي، با تعريف گروهي از خطاهاي كليدي و بكارگيري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *