آشكار سازي شبه بهينه راداري هدف با مدل سورلينگ IIIدرتداخل شبه گوسي

در اين مقاله به آشكارسازي شبه بهينه سيگنال هدف با مدل سورلينگ IIIدر تداخل )نويز بعلاوه كلاتر( شبه گوسي اقدام شده است. اگرچه بخاطر اهميت كمتر مدل سورلينگIII نسبت به مدل سورلينگ ، Iدر تئوري آشكار سازي بهينه به آن كمتر توجه شده است ولي با اين حال استفاده از اين مدل براي دسته اي از اهداف )بخصوص آنهايي كه گستردگي قابل توجه دارند( ارجح مي باشد. امروزه با بالارفتن قدرت تفكيك پذيري رادارها، در مدلسازي آماري تداخل، ترجيحا از توزيعهاي شبه گوسي استفاده مي شود كه از اين ميان مي توان به توزيعها ي ويبول و Kاشاره كرد .در آشكارسازي شبه بهينه سيگنال راداري ، آزمون GLRمتداولترين آزمون مي باشد كه اتفاقا در حالت هدف با مدل سورلينگ Iعملكرد آن به آزمون بهينه نزديك است. در حالت هدف با مدل سورلينگ ، IIIاختلاف عملكرد آزمون GLRبا آزمون بهينه زيادتر مي شود وما دراين مقاله بك آزمون AALRارائه مي دهيم كه عليرغم داشتن ساختـاري در حـد آزمـون GLR دارای عملکردی به مراتب بهتر از آن میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *