آشكارسازي گوشه در تصاوير سطوح خاكستري با استفاده از مقادير تكينِ ماتريس تعريف شده بر اساس كوواريانس گراديان تصوير

آشكارسازي گوشه در بسياري از زمينههاي پردازش تصوير و بينايي ماشين بكار ميرود. پيدا كردن همة گوشهها, محاسبة موقعيت دقيق گوشــه و مقــاوم بــودن الگوريــتم در برابــر نويــز, معــيارهاي مهــم در آشكارسـازي گوشـه هسـتند. در ايـن مقالـه بـا استفاده از مقادير تكين و ماتـريس تعـريف شـده بـر اسـاس كوواريانس گراديان ناحية كوچكي از تصـوير، گوشـة مناسـب استخراج شده است. براي حذف نويز و كاهش ناپيوستگي در سطوح خاكستري تصوير، از فيلتر گوسي قبل از گوشه يابي استفاده شده است. روش ارائه شده در مقايسه با روش محاسباتي مبتني بر مقاديـر ويـژه ماتـريس گـراديان تصوير كارايي بهتري نشان داد. همچنين مقاومـت الگوريتم در برابر نويز آزموده شد و نتيجة خوبي بدست داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *