آشكارسازي پديده اشباع CT مبتني بر روش ريختشناسي پيشرو و جبرانسازي جريان معوج ثانويه با استفاده از روش تخمين جريان مغناطيس كنندگي

در سيستمهاي قدرت به دليل اينكه در اكثر موارد جريان – هاي اتصال كوتاه با يك جزء  DCميراشونده همراه ميباشد، هسته CT وارد ناحيه اشباع شده و در نتيجه جريان ثانويه معوج خواهد شد. تا كنون روشهاي مختلفي براي مقابله با اين پديده معرفي شده است كه به دليل مشكلات اقتصادي و عملي، قابل اجرا نميباشند. در حال حاضر بهترين و كمهزينهترين روش، استفاده از روشهاي پردازش سيگنال و الگوريتمهاي هوشمند ميباشد. از اينرو در اين مقاله از روشهاي ريختشناسي پيشرو و تخمين جريان مغناطيسكنندگي به ترتيب براي آشكارسازي پديده اشباع و جبرانسازي اعوجاج جريان ثانويه ترانسفورماتورهاي جريان )  (CTاستفاده شده است . مشخصات هسته  C بررسي شده در اين مقاله بر اساس آزمايش عملي بر روي هستة يك  CTواقعي استخراج گرديده و در نهايت، مدل تعيين شده براي  CTدر قسمتي از شبكه شبيه سازي شدة در محيط نرم افزار EM میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *