آشكارسازي نقاط گوشه اي به روش مقياس بندي انحناء

به هم، فقط نقطه با آننقاط ويژگي بالاخص نقاط گوشهاي) (Cornerنقش مهمي در سيستمهاي پردازش تصوير ايفاء ميكنند. انتخاب نقاط ويژه دو يا چند تصوير براي مطابقت ) (Matchingيكي از اساسيترين مسائل در تحليل تصاوير به ويژه تثبيت تصاوير ميباشد. تثبيت تصوير به فرآيند انطباق دو يا چند تصوير گرفته شده از يك منظره در شرايط مختلف گويند. به طور عمده روشهاي تثبيت تصوير به دو روش انطباق نقاط ويژگي و انطباق روشنايي تقسيم ميشوند. يكي از مهمترين بخشهاي تثبيت تصوير بر مبناي نقاط ويژگي، يافتن ارتباط نقاط ويژگي دو يا چند تصوير ميباشد، كه از لحاظ محاسباتي زمان زيادي را به خود اختصاص ميدهد. اين مقاله روشي براي يافتن بهينه نقاط ويژگي جهت كاهش بار محاسباتي ارائه ميدهد. نقاط ويژگي مورد نظر در اين مقاله نقاط گوشهاي هستند، كه ابتدا توسط روش فضاي مقياس انحناء ) (CSSپيدا شده سپس توسط محاسبه آنتروپي ) (Entropyنقاط نزديك به هم، فقط نقطه با آنتروپي بيشتر انتخاب ميشود. روش مذكور از لحاظ سرعت بسيار بالا بوده و روي تصاوير مختلف آزمايش شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *