آشكارسازي سيگنالهاي تخليه جزئي در شرايط نويز شديد با استفاده از تبديل ويولت و تعريف شاخص تمايز

در اين مقاله، روش جديدي در آشكارسازي سيگنالهاي تخليه جزئي، در شرايطي كه نسبت سيگنال به نويز، بسيار كوچك باشد، ارائه گرديده است، اين در حاليست كه روشهائي مانند روش تعيين مقادير آستانه تحت اين شرايط، قابليتهاي خود را از دست داده و يا از دقت پائيني برخوردارند .در اين روش، با استفاده از تعريف شاخص تمايز و فيلتر كردن مولفه هاي جزء دقيق تبديل ويولت بر اساس آن، نتايج بسيار مطلوبي
اخذ گرديده است . روش پيشنهادي، براي آشكارسازي امواج شبيه سازي شدة تخليه جزئي بسيار كوچك، از درون سيگنالهاي نويز شديد، استفاده شده و نتايج بدست آمده، با نتايج ناشي از روش قبلي، مقايسه گشته و عملكرد بسيار بهتر روش جديد نسبت به آن نشان داده شده است.

 

فرهاد حق جو -سيد محمد شهرتاش
دانشجوي دكتراي برق استاديار دانشكده برق
دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *