آسيب پذيري ترانسفورماتورها ي هوايي توزيع

بیست و ششمین کنفرانس بین الملل – آسيب پذيري ترانسفورماتورها ي هوايي توزيع
در برابر زلزله و راهكار بهسازي آنها

دانلود مقاله : آسيب پذيري ترانسفورماتورها ي هوايي توزيع در برابر زلزله و راهكار بهسازي آنها

 

 

در اين مقاله، آسيب پذيري ترانسفورماتورهاي هوايي توزيع بصورت كيفي و كمي (تحليلي ) مورد بررسي قرار گرفته است.

در ارزيابي كيفي با توجه به خرا بيهاي مشاهده شده در زلزله هاي گذشته، مودهاي خرابي ترانسفورماتور و علل احتمالي آنها با توجه به شر ايط اجرايي آنها در كشور

مورد مطالعه قرار گرفته اند .

 

ارزيابي كمي نيز با تحلي لرديناميكي يك نمونه پست هوايي تحت اثر شتاب نگاشت  زلزله هاي مختلف و بررسي نيروهاي داخلي ايجاد شده در اجزاي بحراني، صورت

گرفته است. بر اساس بررسيهاي كيفي مشخص گرديد كه مهمترين نقطه ضعف در ترانسهاي هوايي، كمبود مقاومت پيچشي بدليل فقدان مهار جانبي در محل

اتصال سكوي نگهدارنده آنها به پايه هاي پست ميباشد كه اين امر مي تواند سبب دوران (يا واژگوني ) ترانس هنگام زلزله گردد.

 

ارزيابي كمي صورت گرفته نيز نشان دهنده آسيب پذيري ترانس در صورت مهار نشدن سكوي نگهدارنده آن به پايه هاي پست مي باشد.

در انتها، راهكار بهسازي در پستهاي موجود بصورت افزودن مهار جانبي به اتصال مذكور پيشنهاد شده و جزئيات اجرايي آن نيز ارائه گرديده است.

 

محمد علي جعفري صحنه سرائي عليرضا رهنورد علي اصغر ذكاوتي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *