آسيب شناسي معاونت منابع انساني با هدف بهبود و توسعه براساس مدل سه شاخگي

آسيب ها بسيار متعدد و متنوع هستند و همه سطوح عملكردها، اهداف و رفتارها و ساختارهاي سازماني را درگير اختلال مي نمايند؛ از اينرو، مناسبترين تئوري و متدولوژي براي تجزيه و تحليل و شناخت آسيب هاي سازماني، مدل سه شاخگي است. اين مدل از “عوامل رفتاري” ؛ “عوامل ساختاري ” ؛ و سرانجام “عوامل زمينه اي “تشكيل شده است. اين پژوهش كاربردي، از آن جهت كه به بررسي و شناسايي آسيب هاي سازماني معاونت منابع انساني شركت برق منطقه اي تهران در
شرايط موجود مي پردازد، توصيفي ـ پيمايشي بوده است و جامعه آماري نيز شامل كليه كاركناني كه در حوزه ستادي شركت و در مشاغل مديريتي، سرپرستي و كارشناسي مشغول بكار هستند در نظر گرفته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *