آسيب شناسي رفتار كاركنان شركت برق منطقه اي باختر

مقاله حاضر با هدف بررسـي آسـيب شناسـي رفتـار كاركنـان شركت برق منطقهاي باختر تهيه شده است. براي ايـن منظـور يك گروه نمونه از كاركنان با حجم 300نفر )تقريباً 43درصد جامعه آماري( بر پايه طـرح نمونـهبـرداري تـصادفي طبقـهاي انتخاب شدند. ابزار پژوهش را شش پرسشنامه فرهنگ و جـو سازماني، منبع كنترل، استرس شـغلي، تعهـد سـازماني، تـست شخصيتي آيزنك و نگرش سازماني تشكيل داد. براي تحليل دادهها و يافتن پاسخ پرسشهاي پژوهش و آزمـون فرضيههاي مرتبط با آنها از روشهاي تجزيـه و تحليـل آمـاري اســتفاده گرديــد، همچنــين براســاس يافتــههــاي تحقيــق پيشنهادهايي متناسب با شرايط اجتمـاعي، فرهنگـي محـدوده  شركت برق منطقهاي باختر ارائه گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *