آزمون عملكردي لايه پيوند داده در شبكه كنتور هوشمند

امروزه پروتكل هاي ارتباطي متفاوتي براي برقراري شبكه كنتور هوشمند وجود دارند. هر يك از اين پروتكل ها ي ارتباطي جهت انجام تعاملات داده اي در چندين لايه، دسته بندي مي گردند. در اين دسته بندي براي هر يك از لايه ها وظايفي تعيين مي شود، به گونه اي كه هر لايه براي اجراي وظايف خود، يكي از استانداردهاي حوزه مربوطه را انتخاب مي كند. در اين ميان، لايه اي كه وظيفه مديريت جريان داده و همچنين مديريت خطاها را برعهده دارد با نام لايه پيوند داده شناخته مي شود. مديريت جريان داده نقش بسيار مهمي در عملكرد پروتكل دارد. بدين ترتيب بررسي صحت اجراي اين مديريت، نيازمند يك روش آزمون جامع مي باشد. در اين مقاله روشي جهت آزمون عملكردي لايه پيوند داده در شبكه كنتور هوشمند بر پايه گراف حالت ارائه مي شود. پس از ايجاد گراف حالت، با استفاده از موارد آزمون استخراج شده از گراف مي توان صحت عملكرد لايه پيوند داده را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. در اين مقاله، لايه پيوند داده پياده سازي شده با پروتكل HDLC به عنوان مورد مطالعاتي انتخاب گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *