آزمايش عملكرد رله هاي ديجيتال جديد و الكترومغناطيسي جريان زياد در حضور هارمونيك هاي شبكه قدرت

وجود هارمونيكها در سيستمهاي قدرت باعث بروز اغتشاش دز عملكرد رله هاي ميگردد . دراين مقاله تاثيرات هارمو نيك ها ي جرياني بر زمان عملكرد رله هاي ديجيتال جريان زياد و رله هاي الكترو مغناطيسي جريان با توجه به آزمايشات انجام گرفته مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله اثر اعوجاجات هارمونيكي جريان بر زمان عملكرد رله ديجيتالي نوع AREVA و الكترومغناطيسي از نوع CDG11 كه در شبكه هاي قدرت مورد استفاده زيادي دارند ، با اعمال ميزان 10% و  THD 50% به ازاي هارمونيك هاي جرياني 2،3،5، 11، 9، 7،13 و 15 با زاويه فازي صفر نسبت به مولفه اصلي جريان به رله بدست آمده است . سپس اثر شيفت فازي هارمونيك هاي جريان برروي رله هاي م ورد نظر، تحت آزمايش قرار گرف ته و زمان عملكرد اين رله ها در هر حالت اندازه گيري و مقايسه شده است . همچنين براي جلوگيري از اختلال در عملكرد رله هاي الكترومكانيكي راهكاري پيشنهاد گرديد كه مي توان از نتايج اين مقاله در تنظيم رله هاي بكار برده شده در سيستم هاي ح فاظتي شبكه بهره برد . در انجام آزمايشات از تستر Omicron مدل 6-256 با دقت 0.1% استفاده شده است.

 

حسين كاظمي -كارگر رضا بياتي
دانشگاه زنجان- دانشكده فني
عضو هيئت علمي
زنجان-ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *