آزمايش اتصال كوتاه جريان بالا بر روي تابلوهاي فشار متوسط

به آنها به سهولت امكاآزمون بست Makingبر روي كليد زمين كننده خروجي تابلو 20كيلو ولت ساخت ايران مطابق استاندارد بين المللي IECبا استفاده از مداري كه طراحي و ساخته شد، براي اولين بار در ايران با دقت بسيار خوب انجام گرديد. اگر چه هنوز مـدار و تجهيـزات ايـن آزمـون در دسـت تكميـــل هـــستند، ولـــي اولـــين آزمـــون قـــدرت بـــست  Making Testبر روي كليد زمين تابلوي فشار متوسط ساخت يك شركت ايراني با دامنه 60كيلو آمپر و مقدار مـوثر 25 كيلو آمپر با موفقيت انجام شده است. در اين مقاله مدار و تجهيزات آزمون شرح داده شده و بعضي نكات مهـم در ايـن رابطه آورده شده است.مهمترين نكتـه كـه نويـسندگان بـه آن افتخار مي كنند، از طرفي سـاخت تجهيـزات اصـلي مـدار در داخل كشور و از طـرف ديگـر اسـتفاده از تجهيـزات معمـول شبكه قدرت است كه دسترسي آن ها به سهولت امکان پذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *