شبكه عصبي مصنوعي

طبقه بندي خطاها در خطوط انتقال با استفاده از تبديل موجك

طبقه بندي خطاها در خطوط انتقال با استفاده از تبديل موجك گسسته و شبكه موجك

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – طبقه بندي خطاها در خطوط انتقال با استفاده از تبديل موجك گسسته و شبكه موجك

در اين مقاله روشي جديد جهت طبقه بند ي خطاها در

خطوط انتقال با استفاده از تب ديل موجك گسسته و شبكه موجك ارائه شده است. در روش پيشنهادي علاوه بر تفكيك

شرايط خطا از شرايط طبيعي شبكه و كليدزني ها، نوع خطا نيز تعيين مي شود.

همچنين در اين روش تنها از اطلاعات ابتداي خط انتقال استفاده مي شود.

سيگنال هاي جريان هر سه فاز ابتداي خط انتقال با نرخ 2/5 كيلوهرتز نمونه برداري و سپس نويز زدايي مي شوند.

آن گاه سيگنال هاي حاصل با

استفاده از تبديل موجك گسسته db4 مورد پردازش قرار مي گيرند

و با استفاده از ضرايب جزييات در سطح چهارم تجزيه،

تغييرات انرژي هر سيكل نسبت به سيكل قبلي در هر فاز محاسبه شده و چنان چه تغييرات انرژي حداقل در يكي از

فازها بيشتر از مقدار آستانه مشخص باشد، تشخيص وقوع اغتشاشي در سيستم داده مي شود .

 

اين اغتشاش مي تواند خطاي دائمي، گذرا و يا پديده هاي مختلف كليدزني باشد. در

صورت تشخيص چنين حالتي، الگوريتم طبقه بندي فعال مي شود و بردار ويژگي ها تشكيل و به عنوان ورودي به شبكه

موجكي كه از قبل آموزش ديده اعمال مي شود.

مقايسه نتايج به دست آمده از شبيه سازي حالت هاي مختلف بر روي خط انتقال 400 كيلوولت اراك – عباسپور،

نشان مي دهد كه روش مذكور نسبت به روش هاي متداول دقت بيشتري دارد و به خوبي مي تواند به عنوان جايگزين روشهاي ديگر مطرح شود.

 

نويد غفارزاده صادق جمالي
دانشكده مهندسي برق – دانشگاه علم و صنعت ايران
تهران- ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *