شبكه عصبي مصنوعي

ريزساختاري چترك مقره سيليكوني در شرايط محيطي

ريزساختاري چترك مقره سيليكوني در شرايط محيطي و شتاب يافته

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – مقايسه خواص مكانيكي، الكتريكي و ريزساختاري چترك مقره سيليكوني در شرايط

محيطي و شتاب يافته

چترك مقره سيليكوني كه متداولترين جنس آن از نوع سيليكون رابرتهيه مي شود، يكي از مهمترين اجزاء مقره هاي

پليمري مي باشد. از آنجايي كه اين چترك در معرض تنش هاي محيطي مختلف (اشعه UV ،حرارتي، رطوبتي و …) قرار قرار ،UV هاي محيطي

مختلف(اشعه مي گيرد، لذا به دست آوردن اطلاعات دقيق در زمينه تاثير پذيري محيطي و بررسي خواص مكانيكي، الكتريكي و

ريزساختاري آن تحت تاثير تنشهاي محيطي حائز اهميت است.

در اين تحقيق نمونه چترك مقره سيليكوني در شرايط محيطي (شهرهاي گرگان و بابلسر ) به مدت يكسال و در

شرايط آزمون شتاب يافته مورد آزمون هاي سختي، بررسي زاويه تماس، استحكام كششي، آزمون مقاومت عايقي و

همچنين بررسي هاي ريزساختاري قرار گرفته است.

 

همچنين مدت زمان قرارگيري نمونه ها در آزمون شتاب يافته با استفاده از اطلاعات هواشناسي براي معادل مدت يكسال قرارگيري

نمونه در اين دو شهر محاسبه گرديد و آزمونهاي ذكر شده بر روي نمونه هاي قرارگرفته در دستگاه QUV با آن زمان انجام پذيرفت.

 

نتايج نشان دادند كه شرايط شهر گرگان (در مقايسه با

بابلسر) با آزمون هاي شتاب يافته تطابق بيشتري در آزمون ها از خود نشان دادند.

علي مهديخاني – روزبه سياوش موخر – نسترن رياحي نوري – بهنام علم دوست – مهرنوش هور
پژوهشگاه نيرو – گروه پژوهشي مواد غيرفلزي
ايران – تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *