شبكه عصبي مصنوعي

خواص مكانيكي پره متحرك توربين گازي

خواص مكانيكي پره متحرك توربين گازي

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – اثر كاركرد طولاني مدت بر ريزساختار و خواص مكانيكي پره متحرك توربين گازي

بررسي تغييرات ريزساختاري و خواص مكانيكي قطعات نيروگاهي اولين قدم در فرآيند تخمين عمر اين قطعات به

شمار ميرود. در اين مقاله يك عدد قطعه پره متحرك رديف چهارم يك واحد توربين گازي،

پس از كاركرد طولاني به مدت 100000 ساعت ،مورد مطالعه قرار گرفت.

به اين منظور آزمايشهاي غير مخرب، متالوگرافي (نوري و الكتروني  (TEM و SEM)) ، سختي سنجي، كشش سرد و گرم، ضربه و تستهاي تنش

گسيختگي براي هر دو قسمت ريشه و ايرفويل پره انجام گرفت. بررسي خواص مكانيكي در دماي

محيط و دماي بالا نشان ميدهد كه انعطاف پذيري تا حد قابل توجهي در ناحيه ايرفويل كاهش پيدا كرده است كه در اثر

زوال ساختار به وجود آمده در اين ناحيه ميباشد.

همچنين در دماهاي بالا تمايل قسمت ايرفويل به شكست ترد مرزدانه اي

افزايش مييابد. همچنين در شرايطي كه ريزساختار پره در مرحله زوال قرار دارد، خواص مكانيكي پره حداقلهاي لازم

براي ادامه بهره برداري را دارا مي باشد . بنابراين انتخاب عمليات حرارتي مناسب و اعمال مناسب آن ميتواند مشكل

زوال ساختار را تا حد قابل قبولي كاهش دهد.

محمد اكبري گركاني 1، محسن مه دي زاده 2 و حسن فرهنگي 1
-1 دانشگاه تهران
-2 پژوهشگاه نيرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *