شبكه عصبي مصنوعي

حفاظت شبكه توزيع در برابر جزيره شدن

حفاظت شبكه توزيع در برابر جزيره شدن با استفاده از روشهاي تشخيص الگو

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – حفاظت شبكه توزيع در برابر جزيره شدن با استفاده از روشهاي تشخيص الگو

در اين مقاله روشي جديد براي آشكارسازي جزيره الكتريكي در شبكه توزيع با حضور منابع توليد پراكنده (DG)

از نوع ژنراتور سنكرون پيشنهاد شده است . در اين روش از اطلاعات مولفه توالي منفي ولتاژ، ولتاژ ميدان ژنراتور

سنكرون، نرخ تغييرات امپدانس توالي مثبت، ضريب اعوجاج هارمونيكي ولتاژ و شاخص هاي استخراج شده از تبديل

موجك موج ولتاژ استفاده شده است.

به منظور دستيابي به روشي غيرفعال در آشكارسازي جزيره الكتريكي بدون نياز به

تنظيم حدود آستانه، روشهاي تشخيص الگو در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است .

داده هاي به دست آمده از شاخصهاي فوق در دو كلاس مجزا جزيره و غير جزيره از طريق ماشين بردار پشتيبان (Support Vector Machines) و

شبكه عصبي آموزش داده مي شوند . ارزيابي دقت روش پيشنهادي توسط نمونه هاي آزمايشي كه در اثر وقوع انواع

خطاهاي متقارن و نامتقارن، تغييرات بار در نقاط مختلف، كليدزني بانك خازني، كليدزني بار متغيير،

كليدزني بار غيرخطي و جزيره شدن بر روي شبكه 34 شينه تغيير يافته IEEE

به دست آمدهاند، عملكرد مطلوب شاخصهاي مورد استفاده در آشكارسازي جزيره الكتريكي را نشان ميدهد . در

اين مقاله شبيه سازي ها با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام گرفته و نتايج آناليز گرديده است.

 

سيدميثم سيدبرزگر – شهرام جديد

قطب علمي اتوماسيون و بهره برداري سيستمهاي قدرت،

دانشكده مهندسي برق،

دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *